Polityka Prywatności i Cookies

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Klinkieru Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. W. Roździeńskiego 212A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000546445, posiadająca NIP: 9542753634 oraz REGON: 360934979.

II. Dane osobowe

Centrum Klinkieru Sp. z o.o. gromadzi tylko niezbędne informacje o użytkownikach, które pozwolą nam zaoferować najwyższą jakość usług. Informacje te gromadzone są jedynie za Twoją zgodą.

III. Zbierane dane osobowe

Jeśli posiadasz Konto na naszej stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj.  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub dostawy, adres IP.

Jeśli wysyłasz zapytanie przy pomocy formularza kontaktowego, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub dostawy, adres IP.

IV. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a) w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),

b) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b),

c) gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Centrum Klinkieru Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt c),

d) gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Klinkieru Sp.  z o.o. lub podmiot trzeci (art. 6 ust. 1 pkt f).

2. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

3. Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

4. Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej.

5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

V. Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. W szczególności, przechowywanie Twoich danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Używamy również m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

VI. Okres przechowywania danych

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

VII. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie zatrudnione w firmie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w zakresie koniecznym do zapewnienia ciągłości dostępu systemów informatycznych i realizacji zamówień.

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IX. Twoje prawa

1. Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

2. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: iod@centrumklinkieru.pl

X. Pliki Cookies

Witryna klinkieronline.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Centrum Klinkieru sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie, w zależności od sytuacji, możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itd.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

XI. Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod@centrumklinkieru.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.